Statistik

Adatvédelem

Az adatkezelés elengedhetetlen része IT-szolgáltatói munkánknak. Mindenhol, ahol adatokat tárolnak, kezelnek és továbbítanak, garantálni kell az adatvédelmet és az adatok biztonságát. Ez egyaránt vonatkozik az ügyfelek, az érdeklődők, a partnerek és az alkalmazottak adataira. Az adatvédelem az egyének személyiségi jogainak és magánéletének védelmét jelenti, ez a bizalmi együttműködés alapja, ezért különösen fontos vállalatunk számára.

Az S&N Group AG és kapcsolt vállalatai internetes oldalainak használata alapvetően bármilyen személyes adat megadása nélkül történik. Ha azonban Ön, mint esetleges érintett, igénybe kívánja venni cégünk speciális szolgáltatásait, szükség lehet a személyes adatok kezelésére. Ha a személyes adatok kezelésére szükség van, és az ilyen adatkezelésnek nincs törvényi alapja, akkor általában érintett személyként kikérjük az Ön beleegyezését.

A személyes adatok – például az érintett neve, címe, e-mail címe vagy telefonszáma – kezelése az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) követelményeinek megfelelően és az alkalmazandó nemzeti szintű adatvédelmi rendelkezések alapján történik. Ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal szeretnénk tájékoztatni Önt az általunk kezelt személyes adatok jellegéről, terjedelméről és céljáról. Ezenkívül az érintetteket ezen adatvédelmi nyilatkozattal tájékoztatjuk jogaikról.

1 Hatály és érvényesség

Ez az adatvédelmi nyilatkozat az S&N Group AG-re és annak kapcsolt vállalataira vonatkozik. Ezek a következők: S&N Invent GmbH, S&N CQM GmbH, S&N ENS GmbH, ABISCON GmbH, 4YOU ABISCON GmbH, S&N Marktsoft GmbH.

Az adatvédelmi nyilatkozat az S&N Group AG és kapcsolt vállalatainak weboldalain való közzététel napján lép hatályba. Egy új szövegváltozat közzétételével az adatvédelmi nyilatkozat minden korábbi verziója érvényét veszti.

2 Fogalommeghatározások

Az S&N Group AG és kapcsolt vállalkozásainak adatvédelmi nyilatkozata a GDPR 4. cikkével összefüggésben használt fogalommeghatározásokon alapul. Adatvédelmi nyilatkozatunk célja, hogy az Ön, mint ügyfél vagy üzleti partner számára, és valamennyi érdeklődő számára jól olvasható és érthető legyen. Ennek érdekében előzetesen megvilágítunk néhány használt fogalmat:

a) Személyes adatok és az érintett

Személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: „érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

b) Adatkezelés

Az adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

c) Az adatkezelés korlátozása

A tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

d) Profilalkotás

A profilalkotás személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

e) Álnevesítés

Az álnevesítés a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

f) Adatkezelő

Adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

g) Adatfeldolgozó

Az adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

h) Címzett

A címzett az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek.

i) Harmadik fél

Harmadik fél az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

j) Az érintett hozzájárulása

Az érintett hozzájárulása az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

3 Az adatkezelő neve és címe

A GDPR és más nemzeti adatvédelmi előírások értelmében az adatkezelő:

S&N Group AG
Klingenderstraße 5
33100 Paderborn

Tel.: +49 5251 1581 -0
Fax: +49 5251 1581 71

Internet: www.sn-group.de
E-mail: info@sn-group.de

4 Az adatvédelmi tisztviselő neve és címe

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:

Anna Stark asszony
S&N Group AG
Klingenderstraße 5
33100 Paderborn
E-mail: datenschutz@sn-invent.de

Ha az adatvédelemmel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy javaslata van, kérjük, forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz.

5 Az adatkezelésről általában

5.1 Általános adatok és információk rögzítése

Az S&N Group webhelye általános adatok és információk sorát rögzíti, valahányszor egy érintett vagy egy automatizált rendszer hozzáfér a weboldalhoz. Ezeket az általános adatokat és információkat a szerver naplófájljai tárolják. Rögzíthető adatok lehetnek:

 • a használt böngészőtípusok és verziók,
 • a hozzáférési rendszer által használt operációs rendszer,
 • az a weboldal, ahonnan egy hozzáférési rendszer eljut a weboldalunkra (ún. „referrer”),
 • azok az al-webhelyek, amelyek egy hozzáférési rendszeren keresztül a mi weboldalunkról elérhetők,
 • a weboldalra való belépés dátuma és időpontja,
 • internet protokoll címe (IP-cím),
 • a hozzáférési rendszer internetszolgáltatója és
 • egyéb hasonló adatok és információk, amelyek a veszély elhárítását szolgálják az informatikai rendszereink elleni támadások esetén.

Ezen általános adatok és információk használata során az S&N Group nem következtet vissza az érintett személy személyazonosságára. Ezekre az információkra sokkal inkább azért van szükség, hogy

 • helyesen jelenítsék meg weboldalunk tartalmát,
 • optimalizálják weboldalunk tartalmát és az ahhoz tartozó reklámokat,
 • biztosítsák informatikai rendszereink és weboldalunk technológiájának hosszú távú működőképességét, valamint
 • kibertámadás esetén a bűnüldöző hatóságok rendelkezésére bocsássák a bűnüldözéshez szükséges információkat. Ezeket a névtelenül gyűjtött adatokat és információkat az S&N Csoport ezért egyrészt statisztikailag értékeli, másrészt azzal a céllal elemzi, hogy növelje az adatvédelmet és adatbiztonságot vállalatunknál annak érdekében, hogy végső soron biztosítsa az általunk kezelt személyes adatok optimális szintű védelmét. A szerver naplófájljaiban található névtelen adatokat külön tárolják az érintett által megadott összes személyes adattól.

5.2 A személyes adatok kezelésének mértéke

Az érintettek személyes adatait csak akkor gyűjtjük és kezeljük, ha ez a szolgáltatások nyújtásához, a szolgáltatások működőképességének fenntartásához vagy a szerződéses követelmények teljesítéséhez szükséges. A személyes adatok kezelése csak az érintett személy beleegyezésével történhet, kivéve, annak már van jogi alapja. Kivételt képeznek azok az esetek, amelyekben előzetes hozzájárulás gyakorlati okokból nem szerezhető meg, és az adatok kezelését törvény engedélyezi vagy írja elő.

5.3 A személyes adatok kezelésének jogalapja

Amennyiben a személyes adatok kezeléséhez kikérjük az érintett személy hozzájárulását, akkor a jogalapot az uniós Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk 1.a bekezdése jelenti.

A személyes adatok kezelése során, ha azok olyan szerződés teljesítéséhez szükségesek, amelyben az érintett szerződő félként vesz részt, a GDPR 6. cikk 4. bekezdésének 1.b pontja szolgál jogalapként. Ez vonatkozik a szerződéskötés előtti intézkedések végrehajtásához szükséges adatkezelési folyamatokra is.

Amennyiben a személyes adatok kezelése a társaságunkra vonatkozó valamely jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, a GDPR 6. cikk 6. bekezdésének 1.c pontja szolgál jogalapként.

Abban az esetben, ha az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekei követelik meg a személyes adatok kezelését, a GDPR 6. cikk 4. bekezdésének 1.d pontja szolgál jogalapként.

Ha az adatkezelésre cégünk vagy egy harmadik fél jogos érdekének védelme érdekében van szükség, és az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai az előbb említett érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget, akkor a GDPR 6. cikk 6. bekezdésének 1.f pontja szolgál jogalapként.

5.4 Az érintettek jogai

Ha személyes adatait adatkezelőként mi kezeljük, akkor a GDPR értelmében Ön az érintett, és ilyen minőségében az irányelvek és rendeletek európai jogalkotója minden érintettnek a következő jogokat biztosította az adatkezelővel szemben:

5.4.1 A tájékoztatáshoz való jog

 • Jog arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.
 • Jog arra, hogy személyes adatairól tájékoztatást kérjen, valamint e tájékoztatás díjmentes másolatának kiadását kérje.
 • Az érintettet a következő információk illetik meg:
 1. az adatkezelés célja
 2. az adatkezeléssel érintett személyes adatok kategóriái
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai
 5. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
 7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ
 8. a 22. cikk 1. és 4. bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
  Ezenkívül tájékoztatási jog illeti meg az érintettet arra vonatkozóan is, hogy személyes adatait továbbították-e harmadik országba vagy valamilyen nemzetközi szervezethez.

Ezenkívül megilleti őt a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezetekhez történő továbbításával kapcsolatos megfelelő garanciákra vonatkozó információkhoz való jog.

5.4.2 A helyesbítéshez való jog

 • Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését..

5.4.3 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 • Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 1. A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték.
 2. Az érintett visszavonja a 6. cikk 1. bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk 2. bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
 3. Az érintett a GDPR 21. cikk 1. bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a GDPR 21. cikk 2. bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen.
 4. A személyes adatokat jogellenesen kezelték.
 5. A személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
 6. A személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk 1. bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor.

Ha a személyes adatokat az S&N Group nyilvánosságra hozta, és az S&N Group mint adatkezelő a GDPR 17. cikk 1. bekezdése értelmében köteles a személyes adatok törlésére, akkor az S&N Group az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa a közzétett személyes adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését, amennyiben azok kezelése már nem szükséges.

5.4.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

 • Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi előfeltételek valamelyike teljesül:
 1. Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
 2. Az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
 3. Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 4. Az érintett a GDPR 21. cikk 1. bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
  Amennyiben a fenti feltételek valamelyike teljesül, és az érintett az adatkezelőtől kéri az adatkezelő által kezelt személyes adatainak korlátozását, akkor az adatkezelő megteszi a megfelelő korlátozó intézkedéseket.

5.4.5 Az adathordozhatóságra való jog

 • Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha
 1. az adatkezelés a GDPR 6. cikk 1.a pontján, vagy 9. cikk 2.a pontján vagy a GDPR 6. cikk 1.b pontja értelmében egy szerződésen alapul, és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik.
 • Az érintettnek az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása közben a GDPR 20. cikk 1. bekezdése értelmében joga van arra, hogy személyes adatait egy másik adatkezelőnek továbbíttassa, amennyiben ez technikailag megoldható, anélkül, hogy azzal más személyek jogait vagy szabadságait sértenék.
 • Az adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

5.4.6 Tiltakozáshoz való jog

 • Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk 1. bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Az S&N Group a személyes adatokat tiltakozás esetén nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 • Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok reklámcélból történő kezelése ellen. Ideértendő a profilalkotás is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
 • Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor az S&N Group a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezeli.
 • Ezenkívül az érintett személy jogosult arra, hogy amennyiben a személyes adatainak kezelésére az S&N Group-nál a GDPR 89. cikk 1. bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
 • Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

5.4.7 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást is

 • Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
 • A fent említett jog nem alkalmazandó,
 1. ha a döntéshozatal az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, vagy
 2. a döntés meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy
 3. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Amennyiben a döntéshozatal az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges, vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul, akkor az S&N Group megfelelő intézkedéseket tesz az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmében, amelyhez hozzátartozik legalább az a jog, hogy az érintett adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

5.4.8 Az adatkezelési hozzájárulás visszavonásának joga

Az érintett bármikor jogosult visszavonni a saját személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulást.

A fenti jogainak érvényesítése érdekében bármelyik érintett fordulhat az S&N Group adatvédelmi tisztviselőjéhez, vagy adatkezelésért felelős kijelölt kapcsolattartójához. Amennyiben az adatvédelmi tisztviselőnek vagy az adatkezelésért felelős kijelölt kapcsolattartónak a jog közvetlen érvényesítésére nincs módja, akkor a jogigénynek a szükséges lépések kezdeményezésével tesznek eleget.

6 Sütik használata

Az S&N Group weboldalai sütiket használnak. A sütik rövid szövegfájlok, amelyeket egy internetes böngészőn keresztül helyeznek el egy számítógépen.

Számos internetes oldal és szerver használ sütiket. Számos süti egy úgynevezett süti-azonosítót tartalmaz. A süti-azonosító a süti egyedi azonosítója. Egy jelsorból áll, amelynek segítségével az internetes oldalak és szerverek hozzárendelhetők ahhoz a konkrét internetes böngészőhöz, amelyben a sütit elhelyezték. Ezzel a felkeresett webhelyek és szerverek megkülönböztethetik az adott böngészőt a többitől, amelyek más sütiket tárolnak.  Az egyes böngészők az egyedi cookie-azonosítójuk alapján ismerhetők fel és azonosíthatók.

Az általunk alkalmazott sütik többsége úgynevezett session-cookie, azaz munkamenet-süti. Ezek az Ön látogatásának végén automatikusan törlésre kerülnek. A sütik nem tesznek kárt az Ön számítógépében, és nem tartalmaznak vírusokat.

A sütik használata lehetővé teszi az S&N Group számára, hogy weboldalai látogatóinak olyan felhasználóbarátabb szolgáltatásokat nyújtson, amelyek a sütik alkalmazása nélkül nem lennének lehetségesek. Ezenkívül a sütik segítségével a weboldalunkon megjelenő információk és ajánlatok optimálisan a felhasználó igényeihez igazíthatók.

Sok internetes böngésző úgy van beállítva, hogy automatikusan elfogadja a sütiket. Az érintett bármikor megakadályozhatja weboldalunk számára a sütik elhelyezését a használt internetes böngésző megfelelő beállításával, és így hosszú távon tilthatja a sütik eltárolását a számítógépén. Ezenkívül a már elhelyezett sütik bármikor törölhetők egy internetes böngészőn vagy más szoftveren keresztül. Ez minden elterjedt internetes böngésző esetében lehetséges. Ha az érintett személy deaktiválja a sütik eltárolását a használt internetes böngészőben, akkor előfordulhat, hogy weboldalunk nem minden funkciója használható teljes mértékben illetve optimálisan.

7 Regisztráció

Az S&N Group lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy személyes adatai megadásával regisztráljon oldalunkon. Hogy ennek során mely személyes adatokat kell megadni további felhasználás és kezelés céljára, az a regisztráció mindenkori követelményeitől és céljától függ. Az Ön, mint érintett által megadott személyes adatokat kizárólag nálunk, az adatkezelőnél történő belső felhasználásra és csak saját céljainkra gyűjtjük és tároljuk. Az adatok továbbítása egy vagy több adatfeldolgozó (harmadik fél) részére csak akkor történhet, ha az adatfeldolgozó a személyes adatokat szintén csak a részünkre (mint adatkezelő részére) történő belső használatra alkalmazza.

Ha weboldalunkon regisztrál, akkor az érintett személy IP-címét, a regisztráció dátumát és időpontját rögzítjük. Ezen adatok tárolása a visszaélések elleni védelmet szolgálja. Bűncselekmény vagy más jogsértés esetén az adatok törvényi rendelkezés alapján nyomon követésre és felderítésre használhatók fel. Ezen adatok harmadik feleknek történő továbbítására alapvetően csak akkor kerülhet sor, ha törvényes adatszolgáltatási kötelezettség áll fenn, vagy ha az adatszolgáltatás bűnüldözés vagy jogérvényesítés céljára szolgál.

Az érintettnek a személyes adatok önkéntes megadásával történő regisztrációja lehetővé teszi számunkra, hogy Önnek, mint érintettnek, olyan tartalmakat vagy szolgáltatásokat kínálhassunk fel, amelyeket a dolog természetéből következően csak regisztrált felhasználóknak lehet felkínálni. Ezenkívül az információkat további marketingcélokra használjuk fel, ideértve többek között a telefonos kapcsolatfelvételt, az információs és reklámanyagok postai és e-mail útján történő megküldését.

Az „Az érintettek jogai“ című fejezetben részletezett jogok változatlanul érvényesek, és valamennyi regisztrált és ezáltal érintett személyre egyaránt vonatkoznak.

8 Hírlevél

Weboldalunkon lehetőség van feliratkozni hírlevelünkre. A hírlevélre történő feliratkozáskor a bemeneti maszk adatait továbbítják részünkre.

Ezenkívül rögzítjük a regisztrációhoz szükséges adatokat: az érintett hívó számítógépének IP-címét, valamint a regisztráció dátumát és időpontját.

Az adatok kezeléséhez a regisztrációs folyamat keretében kikérjük az Ön hozzájárulását a GDPR 6. cikk 1.a pontjának megfelelően, és hivatkozunk a jelen adatvédelmi nyilatkozatra.

Abban az esetben, ha tőlünk vásárol egy terméket vagy szolgáltatást és ehhez megadja az e-mail címét, akkor ezt a továbbiakban felhasználhatjuk hírlevelek küldésére. Hírlevelet kizárólag saját hasonló termékeinkre vagy szolgáltatásainkra vonatkozóan küldünk. Ennek jogalapját az UWG (A tisztességtelen verseny tilalmáról szóló törvény) 7. § 3. bekezdése jelenti.

A hírlevél küldéséhez használt adatokat kizárólag erre a célra használjuk. Harmadik felek részére nem továbbítjuk azokat.

9 Adatvédelem a munkaerő-toborzási és felvételi eljárásban

Az S&N Group az állásra jelentkezők személyes adatait a pályáztatási eljárás céljaira használja fel. A feldolgozás történhet elektronikus úton is. Ez különösen akkor áll fenn, ha a kérelmező a megfelelő pályázati dokumentumokat elektronikus úton, például e-mailben küldi meg a feldolgozásért felelős személynek.

Ha az adatkezelő munkaszerződést köt egy pályázóval, akkor az átadott adatokat a törvényi előírásoknak megfelelően a munkaviszony feldolgozása céljából tároljuk.

Ha nem jön létre munkaszerződés, a pályázati dokumentumok automatikusan törlésre kerülnek az elutasító határozat közlésétől számított hat hónapon belül, feltéve, hogy a törlés nem ütközik az adatkezelő egyéb jogos érdekeibe. Egyéb jogos érdeket jelent például ebben az értelemben a bizonyítási kötelezettség egy, az Általános esélyegyenlőségi törvény (AGG) szerinti eljárásban.

10 Google reCAPTCHA

Karrier-weboldalunkon a  Google Ireland Limited (”Google”) reCAPTCHA funkcióját használjuk. Ez elsősorban arra szolgál, hogy eldönthessük, hogy egy bevitelt természetes személy végez-e, vagy gépi és automatizált feldolgozással történő visszaélés történik-e. A szolgáltatás magában foglalja az IP-cím és minden egyéb, a Google által a reCAPTCHA szolgáltatáshoz szükséges adat megküldését a Google számára, és a GDPR 6. cikk 4. bekezdés 1.f pontjával összhangban történik azon saját jogos érdekünk alapján, hogy meghatározzuk az interneten az egyéni felelősséget, valamint elkerüljük a visszaéléseket és spam-eket. A Google reCAPTCHA használatakor személyes adatok továbbíthatók a Google LLC. Egyesült Államokban található szervereire is.

Arra az esetre, ha személyes adatokat továbbítanak az Egyesült Államokban található székhelyű  Google LLC. részére, a Google LLC. a „Privacy Shield” (adatvédelmi pajzs) elnevezésű EU-USA adatvédelmi megállapodás tanúsítványában leírtaknak megfelelően  garantálja az EU-ban alkalmazandó adatvédelmi szint betartását. A tanúsítvány aktuális szövegét itt találja: https://www.privacyshield.gov/list

A Google reCAPTCHA rendszerére, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozatára vonatkozóan itt talál további információkat: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

11 A közösségi média használata és alkalmazása

Az S&N Group weboldala olyan közösségi média hálózatok plug-injeit használja, mint a Google+, Xing, LinkedIn, Facebook, Twitter és YouTube. Ezek a plug-in-ek (beépülő modulok) felismerhetők logók, vagy az adott platformra történő egyéb szabályszerű hivatkozások alapján, és felhasználhatók külső „webhelyeink” címzésére.

Valamely plug-in kiválasztásakor közvetlen kapcsolat jön létre az Ön böngészője és a kiválasztott közösségi médiaszolgáltató között. Az ezen kommunikáció keretében elküldött és kapott adatokhoz mi, mint a weboldal kezelői, nem férünk hozzá.

Ha ezzel egyidejűleg vagy egy későbbi időpontban jelentkezik be az előzőleg kiválasztott közösségi média hálózatba, akkor a beépülő modulok összekapcsolhatják a korábban megszerzett információkat az Ön felhasználói fiókjával. Ezáltal az információkat Önhöz, mint egyénhez is hozzá tudják rendelni. Egy aktív plug-in bejegyzés (megerősítés a „tetszik” funkcióval, kommentek, üzenetek) szintén az egyénhez történő hozzárendelést eredményezi. Az adott közösségi média hálózattól függően például a következő adatokat lehet továbbítani és tárolni:

 • IP-cím
 • a böngészőre és az operációs rendszerre vonatkozó információk
 • telepített böngészőbővítmények / beépülő modulok
 • a látogató útvonala (pl. hogy rákattintott-e egy linkre), „referrer”
 • felkeresett oldalak (URL-ek)

Az S&N csoportnak sem ismerete, sem ellenőrzése nincs az adott közösségi médiahálózat adatai felett. Az Ön személyes adataira és a közösségi média azokhoz kapcsolódó tartalmaira a jelen adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik. Ezen a ponton hivatkoznunk kell a hálózatüzemeltetők vonatkozó adatvédelmi nyilatkozataira. A következő táblázatban tájékoztatjuk Önt azokról a közösségi média-üzemeltetőkről (URL-ek és linkek az adatvédelmi nyilatkozathoz), amelyek plug-injeit az S&N Group webhelyén használjuk.

Közösségi média hálózat

Webcím

Adatvédelmi nyilatkozat

Facebook

www.facebook.com

a Facebook adatvédelmi irányelvei

Google

www.google.com

a Google adatvédelmi nyilatkozata

LinkedIn

www.linkedin.com

a LinkedIn adatvédelmi nyilatkozata

Twitter

www.twitter.com

a Twitter adatvédelmi nyilatkozata

Xing

www.xing.com

a Xing adatvédelmi nyilatkozata

YouTube

www.youtube.com

a YouTube adatvédelmi nyilatkozata

Instagram

www.instagram.com

az Instagram adatvédelmi nyilatkozata

12 Az adatvédelmi nyilatkozathoz kapcsolódó információk és kérdések

Bizalma fontos számunkra. Ezért bármikor örömmel megválaszoljuk a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kérdéseit. Ha bármilyen kérdése van, amelyre ebben az adatvédelmi nyilatkozatban nem kapott választ, vagy ha bármely pontra vonatkozóan részletesebb információt szeretne, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az S&N Group AG adatvédelmi tisztviselőjével.

Felhívjuk figyelmét, hogy csak az adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseket, valamint annak a jelen adatvédelmi nyilatkozat szerinti értelmezésére vonatkozó kérdéseket fogadjuk el, dolgozzuk fel és válaszoljuk meg.

Szolgáltatási ajánlatunkkal vagy az adatvédelem szempontjából nem releváns témákkal kapcsolatos kérdésekre itt nem válaszolunk. Ilyen kérdések esetén kérjük, használja a weboldalunkon megadott elérhetőségeket.